Ngày 13/9 Bảo dưỡng TBA 2500KVA 22/0,4kV Công ty Ban Mai ( TNHH)
Địa chỉ KCN Quế Võ Bắc Ninh.