Xây dựng cột điểm đấu và tuyến cáp ngầm trung thế 22KV

  

Lắp đặt TBA 1000KVA – 35(22)KVA – 0.4KV